Profesionalių teisinių dokumentų duomenų bazė
Turite klausimų? Rašykite: info@manosegtuvas.lt
Naudojimosi sąlygos

 

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS
Peržiūros ir atnaujinimo data: 2016-10-27

 

 1. Bendrosios nuostatos

  1. Šios www.manosegtuvas.lt (toliau – Sistema) naudojimosi sąlygos (toliau – Sąlygos) yra teisiškai įpareigojanti sutartis, kuri yra taikoma santykiams tarp Sistemos vartotojų (toliau – Vartotojai) ir Sistemos administratoriaus (toliau – Administratorius), susiklostančių Vartotojui naudojantis Sistema.
  2. Registruodamasis Sistemoje Vartotojas patvirtina, kad yra veiksnus asmuo (jeigu Vartotojas yra fizinis asmuo) arba patvirtina, kad jis yra tinkamai įsteigtas bei veikiantis juridinis asmuo (jeigu Vartotojas yra juridinis asmuo).
  3. Tuo atveju, jeigu Vartotojas, kuris yra fizinis asmuo, nėra sulaukęs pilnametystės, Vartotojas taip pat patvirtina, kad su Vartotojo registracija Sistemoje sutinka Vartotojo atstovai pagal įstatymą (tėvai arba globėjai). Administratorius turi teisę bet kada pareikalauti pateikti raštišką Vartotojų atstovų pagal įstatymą sutikimą. Jeigu Vartotojas per Administratoriaus nustatytą terminą nepateiks raštiško sutikimo, Administratorius turi teisę nedelsiant sustabdyti visų arba dalies paslaugų teikimą.
  4. Administratorius turi teisę bet kada pareikalauti iš Vartotojo papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, susijusių su Vartotoju.
  5. Šalys gali atskiru raštišku susitarimu susitarti dėl papildomų sąlygų, kurios nenumatytos Sąlygose, arba dėl kitokių sąlygų nei numatytos Sąlygose. Toks susitarimas taps neatskiriama Sąlygų dalimi. Susitarimo projektą, Vartotojui pageidaujant, parengs Administratorius ir persiųs Vartotojui faksu arba el. paštu. Jeigu Vartotojas sutinka su pateiktu projektu, Vartotojas pasirašys projektą ir persiųs Administratoriui faksu arba el. paštu skenuotą dokumento kopiją. Administratorius turi teisę pareikalauti, kad Vartotojas susitarimą atsiųstų paštu su originaliu Vartotojo parašu. Toks susitarimas įsigalioja nuo pasirašyto susitarimo persiuntimo Administratoriui, t. y. Administratoriaus parašas ant susitarimo neprivalomas ir Administratorius pasirašyto susitarimo Vartotojui atgal siųsti neprivalo.

 2. Sąvokos

  1. Šiame Sutarties skyriuje pateikiami žodžių arba jų junginių apibrėžimai Sutartyje rašomi iš didžiosios raidės.
  2. Paskyra – registravimosi Sistemoje rezultatas, kurios metu įrašomi užsiregistravusio asmens duomenys, jam suteikiamas registravimosi vardas, apibrėžiamos jo teisės Sistemoje. Vartotojo, įsigijusio Prenumeratą, Paskyros dalimi laikoma ir Vartotojo patalpintų Sistemoje dokumentų duomenų bazė.
  3. Prenumerata – Sistemos prenumerata, suteikianti Vartotojui teisę naudotis Sistemos funkcijomis, kurių konkretus sąrašas priklauso nuo pasirinkto Sistemos prenumeratos plano. Prenumeratos planų aprašymai pateikiami www.manosegtuvas.lt/prenumerata.
  4. Sąskaita – Vartotojo vardu Sistemoje atidaryta virtuali sąskaita, skirta atvaizduoti avansu pervestų už Prenumeratą ar kitais Sistemos leidžiamais būdais (pavyzdžiui, rekomenduojant sistemą kolegoms) gautų pinigų likučiui, atliktų mokėjimų istorijai, naudojama Prenumeratos įsigijimui, pratęsimui ar kitoms paslaugoms apmokėti.
  5. Sistema – programinis sprendimas, esantis Administratoriui priklausančiuose internetiniuose puslapiuose bei duomenų bazėse, kuris vystomas Administratoriaus ir naudojamas Sistemos paslaugų teikimui. Sistema prieinama adresu www.manosegtuvas.lt.
  6. Sutartis – susitarimas tarp Vartotojo ir Administratoriaus, apimantis šias Sąlygas, Sistemos Privatumo politiką, taip pat Sistemoje skelbiamus duomenis, kurie pagal savo esmę ir turinį gali būti laikomi Vartotojo ir Administratoriaus tarpusavio santykius reglamentuojančiomis sąlygomis.
  7. Šalis – Administratorius arba Vartotojas.
  8. Šalys – Administratorius ir Vartotojas.
  9. Vartotojo identifikacija – Vartotojo tapatybės nustatymas pagal Sistemoje nurodytas procedūras.

 3. Administratoriaus paslaugos

  1. Vartotojui užsiregistravus Sistemoje, Administratorius suteikia Vartotojui galimybę naudotis Sistemoje bei šioje Sutartyje nurodytomis paslaugomis.
  2. Kai kurios Administratoriaus paslaugos teikiamos ir Sistemos funkcijos yra prieinamos tik patvirtinus Paskyrą ar atskiros paslaugos teikimą. Paskyros ar atskiros paslaugos teikimas patvirtinamas Sutarties 4.8 punkte ir (arba) atitinkamame šios Sutarties skyriuje, skirtame konkrečiai paslaugai, numatyta tvarka.
  3. Administratorius gali nevaržomai keisti Sistemos techninius parametrus bei programinius sprendimus bet kuriuo metu. Apie tokius pakeitimus, jeigu jie reikalautų tam tikrų korekcijų Vartotojo naudojamose Sistemos duomenų bazėse, Administratorius praneš prieš protingą terminą, tačiau ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas.

 4. Paskyros sukūrimas ir patvirtinimas. Sąlygų įsigaliojimas

  1. Vartotojas, norėdamas pradėti naudotis Sistema, turi užsiregistruoti Sistemoje, išskyrus naudojimąsi Sistemos dalimi, kuri prieinama ir neregistruotiems Vartotojams.
  2. Vartotojas, norintis naudotis visomis Sistemos funkcijomis, turi įsigyti Sistemos Prenumeratą.
  3. Administratorius gali suteikti Vartotojams galimybę naudotis Sistemos demonstracine versija, turinčia ribotas funkcijas, palyginus su tomis, kurios yra prieinamos Prenumeratą įsigijusiems Vartotojams. Neatsižvelgiant į tai, kad Vartotojo informacija, įkelta į Sistemą naudojantis demonstracine versija, paprastai yra Administratoriaus traktuojama ir saugoma taip pat, kaip ir Sistemos Prenumeratą įsigijusių Vartotojų, Administratorius neprisiima teisinės atsakomybės už demonstracinės versijos duomenų kopijų darymą ar šių duomenų išsaugojimą.
  4. Administratorius turi teisę neregistruoti naujo Vartotojo nenurodydamas to priežasčių.
  5. Registracijos Sistemoje metu Vartotojui yra sukuriama Paskyra. Paskyra yra asmeninė ir ja naudotis (prie jos prisijungti) turi teisę tik jos savininkas. Paskyra suteikia teisę prisijungti prie asmeninės vartotojo informacijos ir duomenų bazių, taip pat duomenų bazių, kurios yra bendrai naudojamos kelių Vartotojų, jeigu Vartotojai yra pasirinkę tokį Prenumeratos būdą. Vartotojui griežtai draudžiama Paskyros duomenis perleisti, perduoti, patikėti ar kitaip atskleisti bet kokiems kitiems asmenims, įskaitant ir kitus Sistemos vartotojus. Vartotojas supranta ir pripažįsta, kad Paskyros duomenų atskleidimas ir perdavimas sukelia saugumo grėsmes. Paskyros duomenų atskleidimas arba perdavimas laikomas esminiu šių Sąlygų pažeidimu.
  6. Vienas Vartotojas, kai jis yra fizinis asmuo, gali turėti tik vieną Paskyrą, išskyrus atvejus, kai jis teisėtai naudojasi kelių Vartotojų, kurie yra juridiniai asmenys, valdomomis Sistemos duomenų bazėmis. Jeigu fizinis asmuo Sistema ketina naudotis kaip juridinio asmens atstovas, tokiu atveju asmuo turi būti juridinio asmens įgaliotasis atstovas.
  7. Sąlygos įsigalioja Vartotojui užsiregistravus Sistemoje ir galioja neterminuotai.
  8. Vartotojo užsiregistravimas Sistemoje reiškia Vartotojo patvirtinimą, kad jis išsamiai susipažino su Sąlygomis, supranta, bei pripažįsta, kad šios Sąlygos yra teisiškai įpareigojanti sutartis, su Sąlygomis sutinka bei įsipareigoja jų laikytis. 
  9. Vartotojas patvirtina, kad registracijos Sistemoje metu pateikė teisingus duomenis apie save ir kad vėliau, Paskyroje keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, pateiks tik teisingus duomenis. Bet kokių nuostolių, naudojimosi Sistema sutrikimų ar kitų nesklandumų, atsiradusių dėl klaidingų duomenų pateikimo, rizika tenka Vartotojui.
  10. Vartotojo užsiregistravimas Sistemoje reiškia Vartotojo patvirtinimą ir užtikrinimą, kad Vartotojas susipažino ir laikosi Privatumo politikos, kuri yra pateikta adresu www.manosegtuvas.lt/privatumo-politika, ir kuri sudaro neatskiriamą šios Sutarties dalį. Apie Privatumo politikos sąlygų pasikeitimą Administratorius informuoja Vartotoją 7 punkte numatyta tvarka.
  11. Tam tikrais Sutartyje arba Sistemoje numatytais atvejais Vartotojas turi patvirtinti Paskyrą, naujos paslaugos ar paslaugos dalies teikimą, atlikti Vartotojo identifikaciją tam, kad Administratorius pradėtų ar tęstų paslaugų teikimą. Paskyros ar naujos paslaugos teikimo patvirtinimas atliekamas Administratoriaus reikalaujamas dokumentų kopijas ir (arba) informaciją pateikiant elektroniniu būdu, per Sistemą, ir (arba) el. paštu. Konkretūs pateiktini dokumentai bus nurodyti Vartotojui skirtame pranešime apie būtinybę atlikti patvirtinimo procedūrą.
  12. Apie tai, kad Paskyra, naujos paslaugos ar sustabdytos paslaugos atnaujintas teikimas yra patvirtinti, Vartotojas gaus pranešimą elektroninio pašto adresu, kurį nurodė registracijos Sistemoje metu.
  13. Jeigu Vartotojas yra informuojamas, kad būtinas Paskyros arba paslaugos teikimo patvirtinimas, iki tokio patvirtinimo Administratorius turi teisę sustabdyti dalies arba visų paslaugų teikimą. Sustabdytų paslaugų teikimas atnaujinamas nedelsiant po to, kai užbaigiama Paskyros arba paslaugos teikimo patvirtinimo procedūra.

 5. Administratoriaus paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

  1. Administratoriaus teikiamų paslaugų (naudojimosi Sistema) kainos nurodytos Sistemos Prenumeratos skiltyje. Jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, visos kainos nurodytos su PVM (jei taikytinas) už vieną Prenumeratos mėnesį.
  2. Tuo atveju, jeigu Administratorius taiko Vartotojui, įsigijusiam Prenumeratą tam tikram laikotarpiui, nuolaidas Prenumeratos mokesčiui ir Vartotojas atsisako prenumeratos arba nutraukia naudojimąsi Sistema, Administratorius turi teisę reikalauti iš šio Vartotojo nuostolių, kurie apskaičiuojami kaip Vartotojui pritaikytų nuolaidų suma (skirtumas tarp įprastos Prenumeratos kainos, kuri būtų buvusi taikoma Vartotojui, ir Prenumeratos kainos su nuolaida už visą naudojimosi Sistema laikotarpį). Vartotojo Sąskaitoje esančios sumos, lygios nuostolių sumai, Administratorius turi teisę Vartotojui negrąžinti.

 6. Draudžiama veikla

  1. Vartotojas, naudodamasis Sistema (Administratoriaus paslaugomis), neturi teisės:
   1. nesilaikyti Sąlygų, įstatymų ir kitų teisės aktų (pavyzdžiui, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą) ir Vartotojo veiklai taikomų etikos kodeksų;
   2. pažeisti Administratoriaus ir trečiųjų asmenų teisių į jiems priklausančius prekių ženklus, autorių teises, komercines paslaptis ir kitas intelektinės nuosavybės teises;
   3. teikti Administratoriui ir tretiesiems asmenims melagingą, klaidinančią arba neteisingą informaciją;
   4. platinti kompiuterinius virusus ir imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Sistemos arba su ja susijusių sistemų darbą, pakenkti arba sunaikinti informaciją ir sukelti kitokią žalą sistemoms, įrangai arba informacijai;
   5. imtis bet kokių kitų veiksmų, kurie sutrikdytų Administratoriaus paslaugų teikimą ir (arba) Sistemos darbą Vartotojui arba tretiesiems asmenims arba sutrikdytų Sistemos veikimą;
   6. Sistemoje talpinti informaciją, kurią turėti, laikyti, platinti ar ja disponuoti draudžia įstatymai, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, skatinančią nusikalsti, pornografinio turinio informaciją, asmens duomenis pažeidžiančią, intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančią informaciją, piratinio pobūdžio informaciją, komentarus, žeidžiančius asmens orumą ir (arba) skatinančius rasinę arba tautinę neapykantą;
   7. Sistema naudotis kitais įstatymų uždraustais arba viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujančiais būdais.
  2. Vartotojas Sistema ir jos funkcijomis privalo naudotis laikydamasis sąžiningo naudojimosi principų bei reikalavimų. Šalių susitarimu yra preziumuojama, kad Vartotojas pažeidė sąžiningo naudojimosi principą, jeigu Vartotojas:
   1. atskleidė arba perdavė savo Paskyros duomenis vienam arba keliems kitiems asmenims, sudarant sąlygas jiems naudotis Sistema neįsigyjant atskiros Sistemos Prenumeratos ir nesukuriant savo Paskyros;
   2. atlygintinai arba neatlygintinai platina bet kokią Sistemoje patalpintą informaciją (dokumentus), išskyrus paties Vartotojo į Sistemą įkeltus dokumentus, kitiems asmenims, skelbia arba padaro šią informaciją (dokumentus) viešai prieinamus, kitaip ją atskleidžia asmenims, neturintiems galiojančios Sistemos prenumeratos;
   3. kopijuoja arba bando kopijuoti Sistemoje saugomus duomenis (dokumentus), išskyrus paties Vartotojo įkeltus į Sistemą duomenis (dokumentus), kad juos galėtų panaudoti neįsigyjant (netęsiant) Sistemos Prenumeratos. Laikoma, kad šis Sąlygų punktas buvo pažeistas, jeigu Vartotojas per dieną nukopijuoja (atsisiunčia) iš Sistemos daugiau kaip 5 proc. visų Sistemoje Administratoriaus patalpintų dokumentų (skaičiuojant atskirais vienetais pagal dokumentų korteles) skaičiaus, buvusio to mėnesio pradžioje;
   4. kitaip pažeidžia Administratoriaus autorių ir (arba) gretutines teises, intelektinės nuosavybės objektus.
  3. Paaiškėjus Sąlygų 6.1–6.2 punktuose išvardintiems atvejams, Administratorius turi teisę nedelsiant sustabdyti Vartotojo naudojimąsi Sistema, blokuoti Vartotojo prisijungimą prie Sistemos ar imtis kitų reikalingų priemonių, siekiant apsaugoti Sistemos saugumą ir teisėtus Administratoriaus arba kitų trečiųjų asmenų interesus.
  4. Visus nuostolius, baudas ir kitas pinigines sankcijas, skirtas Administratoriaus dėl Sąlygų 6.1–6.2 punktų pažeidimo, atlygina Vartotojas.
  5. Administratorius niekada nenaudos jokių Vartotojo įkeltų į Sistemos dokumentų duomenų bazes dokumentų arba informacijos nei savo, nei trečiųjų asmenų tikslais, taip pat šių dokumentų arba informacijos neatskleis jokiems tretiems asmenims. Tuo atveju, jeigu duomenis atkleisti reikalauja teisėsaugos institucijos arba teismai, Administratorius visapusiškai bendradarbiaus su Vartotoju ir dės visas pastangas, kad tokia informacija ir dokumentai nebūtų atskleisti, jeigu tik galima juos teisėtai atsisakyti atskleisti pagal galiojančius teisės aktus. 

 7. Šalių pranešimų siuntimas ir pagalba Vartotojams

  1. Vartotojas patvirtina, kad sutinka, kad Administratorius visus pranešimus pateiktų Vartotojui patalpinant juos Sistemos internetiniame puslapyje ir (arba) siunčiant elektroninio pašto adresu, kurį Vartotojas nurodė registracijos Sistemoje metu, arba siunčiant paštu adresu, kurį Vartotojas nurodė registracijos Sistemoje metu. Vartotojas patvirtina, kad Administratoriaus pranešimas, pateiktas bet kuriuo iš paminėtų būdų, bus pateiktas tinkamai. Jeigu tokie pranešimai nesusiję su esminiu Sąlygų keitimu, bus laikoma, kad Vartotojas pranešimą gavo per 24 valandas nuo jo patalpinimo Sistemos internetiniame puslapyje arba išsiuntus Vartotojui elektroniniu paštu. Jei pranešimas siunčiamas paštu, bus laikoma, kad Vartotojas jį gavo praėjus 3 (trims) darbo dienoms nuo jo išsiuntimo, jeigu pranešimas siunčiamas Lietuvos Respublikoje, arba 5 (penkioms) darbo dienoms nuo jo išsiuntimo, jeigu pranešimas yra siunčiamas už Lietuvos Respublikos ribų.
  2. Jeigu Administratoriaus pranešimas yra susijęs su esminiu Sąlygų keitimu, bus laikoma, kad Vartotojas pranešimą gavo per 30 (trisdešimt) dienų nuo tokio pranešimo patalpinimo Sistemos internetiniame puslapyje, išsiuntimo Vartotojui elektroniniu paštu arba paštu. Jeigu Vartotojas pageidauja nuolat gauti pranešimus apie Sutarties sąlygų pakeitimus, jis gali pasirinkti atitinkamą nustatymą Paskyroje. 30 (trisdešimties) dienų įspėjimo terminas netaikomas, jeigu Sutarties sąlygos keičiamos dėl teisės aktų privalomų reikalavimų pasikeitimų (tokiu atveju pranešimai įteikiami Sutarties 7.1 punkte numatyta tvarka).
  3. Neesminiais Sutarties pakeitimais yra laikomi stiliaus arba gramatikos pataisymai, sakinio performulavimas dėl aiškumo, pavyzdžių prie straipsnių pateikimas, taip pat kiti panašūs pakeitimai, nesusiję su svarbiausiomis Sistemos naudojimo sąlygomis bei finansinėmis sąlygomis. Esminiai Sutarties pakeitimai apima visus kitus Sutarties keitimo atvejus.
  4. Vartotojas įsipareigoja reguliariai, tai yra bent vieną kartą per dvi darbo dienas, tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę, kurią nurodė Paskyroje, ir Sistemos internetinius puslapius, kad laiku pastebėtų pranešimus apie Sutarties pakeitimus.
  5. Vartotojo pranešimai, susiję su šia Sutartimi, turi būti siunčiami elektroniniu paštu info@manosegtuvas.lt.
  6. Vartotojas privalo patalpinti, o įvykus pasikeitimams, nedelsiant (ne vėliau kaip per vieną darbo dieną) atnaujinti Paskyroje ir savo internetinėje svetainėje kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei Vartotojo adresą), kuriais Administratorius galėtų operatyviai susisiekti su Vartotoju arba jo atstovais. Jeigu Vartotojas Paskyroje neatnaujins pasikeitusių kontaktinių duomenų, visos pasekmės dėl Administratorius pranešimų neįteikimo Vartotojui tenka Vartotojui.
  7. Visais su Sistema ir Sutarties vykdymu susijusiais klausimais Vartotojas gali gauti konsultaciją, atsiųsdamas užklausimą elektroniniu paštu pagalba@manosegtuvas.lt ir (arba) paskambinęs specialiu pagalbos telefonu, nurodytu Sistemos kontaktų skiltyje.

 8. Paslaugų teikimo sustabdymas. Sutarties keitimas. Sutarties nutraukimas (paskyros panaikinimas)

  1. Administratorius turi teisę vienašališkai keisti ir (arba) pildyti Sutarties sąlygas, laikydamasi Sutarties 7.1–7.2 punktuose numatytos informavimo tvarkos. Vartotojas neturi teisės vienašališkai keisti šios Sutarties sąlygų.
  2. Jeigu Vartotojas nesutinka su Sutarties sąlygų pakeitimais arba papildymais, jis turi teisę bet kada atsisakyti Administratorius paslaugų teikimo, panaikindamas savo registraciją Sistemoje. Vartotojo naudojimasis Administratorius paslaugomis po Sutarties sąlygų pakeitimo arba papildymo reikš Vartotojo sutikimą su Sutarties sąlygų pakeitimu arba papildymu.
  3. Paskyros panaikinimas reiškia Sutarties nutraukimą.
  4. Vartotojas turi teisę naudotis tik dalimi šioje Sutartyje nurodytų paslaugų. Vartotojas gali atsisakyti visų arba dalies Sistemos funkcijų, tiesiog nesinaudodamas jomis.
  5. Administratorius turi teisę, veikdamas protingai ir atsižvelgdamas į Vartotojo interesus, bet kada apriboti dalies arba visų paslaugų teikimą be išankstinio įspėjimo, jeigu yra pažeidžiami arba kyla realus (pagrįstas) pavojus, kad bus pažeisti šių Sąlygų pagrindu prisiimti Vartotojo įsipareigojimai arba dėl paslaugų tolimesnio teikimo gali nukentėti Administratoriaus arba trečiųjų asmenų teisėti interesai. Apie tokį paslaugų teikimo apribojimą Administratorius Vartotoją informuos nedelsiant (per vieną valandą).
  6. Administratorius turi teisę vienašališkai sustabdyti visų arba dalies paslaugų teikimą Vartotojui, apriboti Vartotojo prieigą prie Paskyros ir (arba) naudojimąsi visomis arba dalimi Sistemos funkcijų šiais atvejais:
   1. bet kada, kai kyla pagrįsta grėsmė, kad Vartotojas gali pažeisti Sutartį;
   2. jeigu Vartotojas Sistemoje talpina dokumentus arba informaciją, kuri yra neteisėta arba pažeidžianti teisėtus trečiųjų asmenų interesus;
   3. jeigu Vartotojas nesilaiko Sutarties 6 skyriaus reikalavimų;
   4. kitais Sutartyje numatytais atvejais.
  7. Sutarties 8.6 punkte numatytų ribojimų paskirtis yra apsaugoti Administratoriaus ir kitų trečiųjų asmenų teises bei patį Vartotoją nuo galimų piniginių sankcijų, nuostolių atsiradimo arba kitų neigiamų pasekmių. Šiomis teisėmis Administratorius naudosis protingai ir tik esant pakankamam objektyviam pagrindui.
  8. Vartotojui panaikinus registraciją Sistemoje, Administratorius iš Vartotojui priklausančių išmokėti lėšų išskaičiuoja Vartotojo Administratoriui mokėtinas sumas už Administratoriaus suteiktas paslaugas Vartotojui, valstybei arba tretiesiems asmenims sumokėtas baudas, netesybas, nuostolius ir kitas sumas, kurias Administratorius patyrė arba sumokėjo dėl Vartotojo kaltės. Tais atvejais, kai Administratorius atgauna dalį tretiesiems asmenims sumokėtų sumų, visas atgautas sumas Administratorius įsipareigoja grąžinti Vartotojui.

 9. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

  1. Šalys įsipareigoja saugoti viena kitos techninę ir komercinę informaciją, išskyrus viešai prieinamą informaciją, kurią sužinojo dėl naudojimosi Sistema, ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies įgaliotų atstovų sutikimo.
  2. Šalys užtikrina asmens duomenų, gautų naudojantis Sistema, saugumą. Asmens duomenys naudojami tiek, kiek reikia naudojimuisi Sistema užtikrinti. Tretiesiems asmenims minėti duomenys negali būti atskleisti be šių duomenų subjekto sutikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
  3. Šalys užtikrina, kad Sutarties vykdymo metu gauti asmens duomenys nebūtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais be tokių duomenų savininko sutikimo.
  4. Vartotojas įsipareigoja neatskleisti Paskyros slaptažodžio tretiesiems asmenims. Dėl slaptažodžio atskleidimo atsiradusią žalą atlygins Vartotojas.
  5. Jeigu Vartotojas praras Paskyros slaptažodį arba jis bus atskleistas ne dėl Vartotojo ir ne dėl Administratoriaus kaltės, arba, jeigu iškilo arba gali iškilti reali grėsmė Vartotojo Paskyrai, Vartotojas įsipareigoja nedelsdamas (ne vėliau kaip per vieną kalendorinę dieną) apie tai informuoti Administratorių. Administratorius neatsakys už dėl neinformavimo atsiradusias pasekmes.
  6. Administratorius, gavęs Sutarties 9.5 punkte nurodytą Vartotojo pranešimą, nedelsiant sustabdys priėjimą prie Vartotojo Paskyros ir naudojimąsi Sistema iki naujo slaptažodžio Vartotojui suteikimo. Naujas slaptažodis bus suteiktas Vartotojui paspaudus nuorodą, kuri bus atsiųsta Vartotojo el. pašto adresu, nurodytu Paskyroje, bei atliktus po nuorodos paspaudimo atsidariusiame puslapyje nurodytus veiksmus.

 10. Šalių atsakomybė

  1. Kiekviena Šalis yra atsakinga už visas baudas, netesybas, nuostolius, kylančius kitai Šaliai dėl kaltosios Šalies padaryto Sutarties pažeidimo. Kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti nukentėjusiai Šaliai dėl tokios atsakomybės kilimo patirtus tiesioginius nuostolius.
  2. Administratorius neužtikrina nepertraukiamos Sistemos veiklos, kadangi Sistemos veiklą gali įtakoti (trikdyti) daugybė veiksnių, kurių Administratorius nekontroliuoja (pavyzdžiui, interneto ryšio sutrikimai). Administratorius stengsis garantuoti kiek įmanoma sklandesnį Sistemos veikimą, tačiau Administratorius neatsakys už pasekmes, atsirasiančias dėl Sistemos veiklos sutrikimų, jei tokie sutrikimai atsiras ne dėl Administratoriaus kaltės.
  3. Dėl Administratorius kontroliuojamų priežasčių sistema gali neveikti ir Administratorius kompensacijos nesuteiks, jeigu Sistema buvo pasiekiama daugiau kaip 97 (devyniasdešimt septynis) proc. viso laiko, skaičiuojant ne mažiau kaip 3 (trijų) mėnesių vidurkį.
  4. Sistemos veiklos sutrikimais nebus laikomi atvejai, kai Administratorius laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 6 (šešioms) valandoms, ribos prisijungimą prie Sistemos dėl Sistemos remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų, jeigu apie tokius atvejus Administratorius informuos Vartotoją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas. Esant galimybei, šie darbai bus vykdomi savaitgaliais arba nakties metu, siekiant kuo mažesnių naudojimosi Sistema apribojimų.
  5. Administratorius neatsakys už pasekmes, kilsiančias Administratoriui teisėtai nutraukus Sutartį, panaikinus Vartotojo Paskyrą arba apribojus priėjimą prie jos, taip pat apribojus arba nutraukus dalies paslaugų teikimą.
  6. Administratorius neatsakys už pasekmes, kilsiančias dėl bet kokių Administratorius įsipareigojimų vykdymo sutrikimo dėl priežasčių, kurias sukėlė trečioji šalis, kurios Administratorius nekontroliuoja.
  7. Administratoriaus atsakomybė pagal Sutartį visais atvejais ribojama vadovaujantis šiomis nuostatomis:
   1. Administratorius atsako tik už nuostolius, tiesiogiai patirtus dėl šių Sąlygų pažeidimo, ir tik už tokius, kuriuos Administratorius galėjo protingai numatyti Sąlygų pažeidimo metu;
   2. Administratoriaus sukeltų nuostolių kompensacija pažeidus šias Sąlygas negali viršyti 6 (šešių) paskutinių mėnesių sąskaitų vidurkio, kurias Vartotojas sumokėjo Administratoriui už naudojimąsi Sistema (Sistemos prenumeratą). Jeigu 6 (šešių) mėnesių vidurkis negali būti paskaičiuotas, tuomet kompensacija negali viršyti 1 000 (vieno tūkstančio) eurų sumos;
   3. Administratorius visais atvejais neatsako už Vartotojo negautą pelną ir pajamas, reputacijos praradimą, verslo praradimą arba žlugimą, netiesioginius nuostolius, išskyrus šioje Sutartyje nurodytus atvejus;
   4. Administratoriaus atsakomybės ribojimas netaikomas, jeigu tokį ribojimą draudžia taikytina teisė.
  8. Vartotojas garantuoja, kad visi Vartotojo veiksmai, susiję su Sutarties vykdymu, atitiks Lietuvos Respublikos ir tos valstybės, kurioje tie veiksmai atliekami, įstatymus. Visa atsakomybė už pasekmes, kilsiančias dėl šių įsipareigojimų nesilaikymo, teks Vartotojui.
  9. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sąlygų pažeidimą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įrodytų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartotojas apie atsiradusias nenugalimos jėgos aplinkybes, trukdančias įvykdyti Sutartį, privalo raštu pranešti Administratoriui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Administratorius apie atsiradusias nenugalimos jėgos aplinkybes praneša Vartotojui elektroniniu paštu arba per Sistemą.

 11. Vartotojo ginčai su Administratoriumi

  1. Administratorius siekia visus ginčus su Vartotojais išspręsti taikiai, greitai ir Šalims priimtinomis sąlygomis, todėl iškilus ginčui Vartotojai raginami visų pirma kreiptis tiesiogiai į Administratorių dėl kilusios problemos sprendimo.
  2. Vartotojas gali pateikti bet kokią pretenziją ar skundą dėl Administratorius teikiamų paslaugų atsiųsdamas pranešimą elektroniniu paštu adresu info@manosegtuvas.lt, paskambindamas nurodytu pagalbos telefonu arba atsiųsdamas pranešimą per Paskyrą.
  3. Administratorius ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų išnagrinės Vartotojo pretenziją arba skundą ir apie priimtą sprendimą informuos Vartotoją.
  4. Jeigu Vartotojo netenkina Administratoriaus priimtas sprendimas, Vartotojas turi teisę pasinaudoti kitais teisėtais savo teisių gynimo būdais, numatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  5. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai arba kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismai įstatymų nustatyta tvarka pagal Administratoriaus buveinės vietą.
  6. Sąlygoms ir jomis nesureguliuotiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė, įskaitant ir atvejus, kai ginčą tarp Vartotojo ir Administratoriaus kompetentingas nagrinėti kitos valstybės nei Lietuvos Respublikos teismas.

 12. Baigiamosios nuostatos

  1. Kiekviena Šalis patvirtina, kad ji turi visus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus reikalingus leidimus ir licencijas, reikalingas su šios Sutarties vykdymu susijusiems veiksmams atlikti.
  2. Šalys savarankiškai atsako už visų mokestinių įsipareigojimų vykdymą valstybei.
  3. Vartotojas neturi teisės jokiems tretiesiems asmenims perduoti iš šios Sutarties kylančių arba su ja susijusių (tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai) teisių ir pareigų be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo. Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu perduoti teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, tretiesiems asmenims be Vartotojo sutikimo, su sąlyga, kad visiškai užtikrinamas tolesnis Sistemos veikimas bei šių Sąlygų vykdymas.
  4. Jeigu kuri nors Sąlygų nuostata pripažįstama negaliojančia, likusios Sąlygų nuostatos lieka galioti.
  5. Sąlygas Šalys suderina elektronine forma, Vartotojui registruojantis Sistemoje ir patvirtinant susipažinimą su šiomis Sąlygomis. Vartotojas Sąlygų tekstą gali išsisaugoti registracijos Sistemoje metu arba bet kada rasti patalpintą Sistemoje adresu https://www.manosegtuvas.lt/naudojimosi-salygos